Reklamace

Záruční lhůta

Na prodávané produkty, pokud není určeno jinak, je poskytována zákonem stanovená záruční lhůta 2 roky.

Garance ceny

V případě zaplacení proforma faktury (objednávky) a v případě korektní funkčnosti systému garantujeme cenu z objednávky. Ve všech ostatních případech si vyhrazujeme právo na změnu cen, o čemž bude zákazník informován.

Vrácení zboží

Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy (převzetí zboží zpět a obdržení potvrzeného daňového opravného dokladu). Před odesláním zboží zpět je lepší prodejce kontaktovat.

Reklamační řád

Obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.slozenitela.cz.

Povinnosti kupujícího:

Upozornění: Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.

Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit odesílateli do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.

  1. Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat a o případných zjištěných závadách informovat prodávajícího nejpozději do tří dnů a to písemnou formou na e-mail [email protected]slozenitela.cz.
  2. V písemném oznámení kupující uvede zjištěné závady (druh, čím se projevují), číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek), dále doloží doklad o vlastnictví zboží (faktura).

Povinnosti prodávajícího:

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace v záruční době:

Ke každému zboží je přikládána faktura a záruční list (faktura slouží také jako záruční list). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem faktury. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

  1. a) Délka záruky je uvedena na záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje.
  2. b) Je-li závada na produktu opravitelná, zákazník zašle zboží na vlastní náklady na adresu prodávajícího a ten je povinnen přístroj bezplatně opravit do 30ti dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
  3. c) Je-li záváda na produktu neopravitelná, zákazník má právo na:

– dodání náhradního zboží

– na odstoupení od smlouvy

– na poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny

Výměnu nebo vrácení reklamovaného zboží je možné pouze v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství.

  1. c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

– poškozením zboží při přepravě ( v případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu, je kupující oprávněn odmítnout převzetí )

– porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
– neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze
– používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
– zboží bylo poškozeno živly
– zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
– zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

  1. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. ledna 2004. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Ochrana spotřebitele

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. V případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je povinnost  prodávajícího poskytnout informace také v listinné podobě nebo na jiném nosiči dat. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.